Základní škola a Mateřská škola Bernatice

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1jkuy6.jpg (88 KB)

Vyplývá z:

Vyhlášky Ministerstva školství č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o závodním stravování.

Školní jídelna poskytuje stravování:

dětem navštěvující mateřskou školu

žákům

závodní stravování zaměstnancům

v rámci doplňkové činnosti cizím strávníkům

Rozsah poskytovaných služeb:

přesnídávka, nápoj

oběd – polévka, hlavní jídlo, nápoj

svačinka, nápoj

Jídlo podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně v budově základní školy, popř. je vydáváno do jídlonosičů. Přesnídávky, svačinky a obědy pro kategorii strávníku od 3 do 6 let jsou expedovány z kuchyně do budovy mateřské školy.

1. VÝDEJ OBĚDŮ

Obědy se vydávají od 11:15 hod. do 12:45 hod.

Doba výdeje pro strávníky:

- doplňková činnost 12:15 – 12:45 hod.

- žáky a zaměstnance 11:45 – 12:15 hod.

- výdej stravy do várnic (MŠ) 11:15 – 11:30 hod.

- výdej stravy do jídlonosičů 10:30 – 11:30 hod. (cizím strávníkům a žákům v první den nemoci).

1. Žáci přicházejí do jídelny přezuti do školních přezůvek. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny, zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky. Vyučující odvádí celou třídu ze šatny před jídelnu, kde se žáci v zástupu shromáždí.

2. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.

3. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

4. Hlavní jídlo i polévku chystá kuchařka. Všechny součásti oběda – i doplněk si žáci odnášejí

na podnosech ke stolům. Nápoj si žáci napouštějí výpustným kohoutem z nádoby k tomuto účelu určené.

5. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

6. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

7. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků.

Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dohlížející osoba nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

8. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dohled tuto událost bezodkladně ředitelce školy, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

2. OBJEDNÁVKY A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Stravu je nutno přihlásit a odhlásit den předem, osobně nebo telefonicky. Pozdější přihlašování/od­hlašování z provozních důvodů není možné!

Pokud dítě náhle onemocní a nestihnete stravu včas odhlásit, lze si oběd za první den nemoci

v jídelně vyzvednout do jídlonosiče. Následující dny musí být strávník bezpodmínečně odhlášen, neboť poskytováním stravovací služby v době nepřítomnosti ve škole dochází k neoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Při neplnění této povinnosti budeme požadovat doplacení plné ceny oběda (náklady na potraviny, režii a mzdy). Strávník nemá nárok na školní stravování

v době jeho nepřítomnosti ve škole (nemoci).

Zaměstnanec již prvý den nemoci (má-li nahlášen oběd) hradí plnou výši obědu (cena potravin

+ provozní náklady).

Škola odhlašuje strávníkům pouze dny, které se týkají celé školy (ředitelské volno, prázdniny). Výlety, školy v přírodě atd., si strávník odhlašuje sám.

3. PLATBA STRAVNÉHO

Platba stravného se provádí v hotovosti, a to formou předplatného na následující měsíc. Stravné

na další měsíc se hradí nejpozději během posledního pracovního týdne v měsíci. Výjimkou je stravné za měsíc září, které lze uhradit až v 1. týdnu školní docházky.

Vrácení peněz za odhlášené obědy:

září – noví strávníci/plná platba, stávající strávníci/platba na září minus odhlášené obědy z května

a června,

říjen – plná platba/všichni,

listopad – platba na listopad mínus odhlášené obědy ze září, atd.

Peníze za odhlášené obědy jsou odečítány s měsíčním zpožděním z důvodu toho, že platby

na nastávající měsíc se tvoří poslední týden předešlého měsíce, příslušný měsíc tedy není ještě uzavřen, nemůžeme tedy z něho odečíst odhlášenou stravu.

4. LIMIT POTRAVIN

Pro stanovení finančních limitů na nákup potravin je zvoleno pouze kritérium věku strávníka,

bez ohledu na to, jaký stupeň a typ školy nebo školského zařízení navštěvuje (viz. tabulka).

Kategorie

Cena jídla

Strávníci 3 – 6 let (MŠ)

přesnídávka + oběd

31,– Kč

Strávníci 3 – 6 let (MŠ)

přesnídávka + oběd + svačina

41,– Kč

Strávníci od 7 let (MŠ)

přesnídávka+oběd

36.- Kč

Strávníci od 7 let (MŠ)

přesnídávka+o­běd+svačina

48.- Kč

Strávníci 7 – 10 let

27,– Kč

Strávníci 11 – 14 let

29,– Kč

Strávníci 15 a více let

34,– Kč

Zaměstnanci

30,– Kč

Zaměstnanci na MD, Důchodci

65,– Kč

Cizí strávníci

85,– Kč

5. SEZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮ S JÍDELNÍM LÍSTKEM

NÁSTĚNKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jídelní lístek se sestaven na týden a řídí se zásadami zdravé výživy a výživovými normami

pro školní stravování – spotřebním košem vybraných potravin – stanovenými v příloze

č. 1 k vyhlášce č.107/2005 Sb.

Případné změny v jídelním lístku jsou vyhrazeny a budou vždy včas oznámeny.

6. ALERGENY V POTRAVINÁCH

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, 

§ 8 odstavec 10

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představují nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Specifikace alergenů

Různé druhy alergií postihují až 30 % populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Běžné potravinové alergeny:

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Značení alergenů je pouze informační požadavek: 

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Od 13. prosince 2014 je povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. 

Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly požity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

7. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 20. 10. 2022 a ruší provozní řád

ze dne 1. 2. 2022.

Provozní řád školní jídelny je vyvěšený na nástěnce školní jídelny v prostorách základní školy

a na webových stránkách školy – http://zsmsbernartice.cz

V Bernarticích dne 4. 10. 2022

……………………………….­....... …………………………………..

Andrea Robotková Mgr. Jarmila Šochová

vedoucí školní jídelny ředitelka školy

  Prosím čekejte...